This Week's Torah Portion: NITZAVIM

September 18, 2022

 

TORAH : Deuteronomy 29:9-30:20

PROPHETS : Isaiah 61:10-63:9

BRIT HADASHAH : John 12:41-50; Romans 9:30-10:13