This Week's Torah Portion: KEDOSHIM

May 1, 2022

 

TORAH : Leviticus 19:1-20:27

PROPHETS : Amos 9:7-15

BRIT HADASHAH : Mark 12:28-34