This Week's Torah Portion: BESHALACH

January 9, 2022

 

TORAH : Exodus 13:17-17:16

PROPHETS : Judges 4:4-5:31

BRIT HADASHAH : John 6:15-71